Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika programu:

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po všech stránkách – fyzické, psychické i sociální. Při své práci sledují učitelky tyto rámcové cíle:

 

 • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

               „ DUHOVÝ SVĚT POZNÁNÍ“

 1. Integrovaný blok : „ Otvíráme duhu“
 2. Integrovaný blok : „ Putování s duhou“
 3. Integrovaný blok : „ Rozkvetlá duha“
 4. Integrovaný blok : „ Všechny barvy duhy“

 

 

Předškolní vzdělávání cíleně usiluje o vytváření základů klíčových kompetencí. Klíčovými kompetencemi se rozumí soubor nebo souhrn předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince.

 

1. Kompetence k učení:

 • soustředí se na činnost, pozoruje, zkoumá a objevuje, všímá si co se kolem něho děje a zároveň che porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí
 • užívá jednoduché pojmy, znaky a symboly, dále má elementární poznatky o světě (lidé, kultura, příroda, technika..) i o jeho rozmanitostech a proměnách, pokud se mu dostává uznání a ocenění, pak se učí s chutí

2. Kompetence k řešení problémů:

 • známé a opakující situace se snaží řešit samostatně, náročnější s pomocí dospělého, uvědomuje si, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli
 • snaží se řešit problém cestou pokusu a omylu (bezprostředně), spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, při kterých využívá dosavadní  zkušenosti, fantazii a představivost
 • užívá číselných a matematických pojmů při zpřesňování početních představ

3. Kompetence komunikativní:

 • komunikuje v běžných situacích s dětmi i s dospělými, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sděluje své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečí, hudbou, dramatizací, výtvarně….)
 • aktivně používá a neustále rozšiřuje svou slovní zásobu, domlouvá se i gesty, rozlišuje některé symboly
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní, využívá knížky, encyklopedie apod., má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizím jazykům

4.  Kompetence sociální a prosociální:

 • dětským způsobem projevuje citlivost, ohleduplnost k druhým, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a násilí, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte
 • rozhoduje o svých činnostech a zároveň se spolupodílí na společných rozhodnutí, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla, kterým se přizpůsobuje
 • v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky, je schopné respektovat druhé, ale zároveň nevhodné chování i komunikaci, která mu je nepříjemná umí odmítnout

5.  Kompetence činnostní a občanské:

 • k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, učí se činnosti a hry plánovat
 • zajímá se o to, co se kolem děje, má dětskou představu o tom, co je v souladu či v rozporu se základními lidskými hodnotami a normami
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky a uvědomuje si svá práva i práva druhých
 • dbá na své osobní zdraví, bezpečí svoje i druhých, uvědomuje si, v jakém prostředí žije a že svým chováním se na něm nejen podílí, ale i jej ovlivňuje